Fullmäktige

.
Allmänt om fullmäktige
 
Fullmäktige (FUM) är Juridiska föreningens högsta beslutande organ. Det består av 21 ledamöter och sammanträder normalt ungefär en gång i månaden. Det åligger fullmäktige att utse bland annat föreningens styrelse, tjänstemän, valberedning och valnämnd. Fullmäktige utser också föreningens representanter i externa organ exempelvis på fakulteten. JF:s styrdokument fastställs av fullmäktige, liksom den årliga budgeten. Som du märker ligger alltså alla föreningens allra viktigaste frågor på fullmäktiges bord, och diskussionerna i organet kan bli långa.
.
Val till fullmäktige sker i april. Som medlem i JF har du rätt att rösta i valet samt ställa upp som kandidat.
 
Hur kan jag påverka?
 
Självklart kan du som medlem i Juridiska föreningen få fullmäktige att ta upp frågor eller ärenden du tycker är viktiga. Det finns två sätt att göra detta på. Dels kan du gå via fullmäktiges ledamöter, för att se om någon av dessa vill lämna en motion å dina vägnar. Dels kan en grupp om tio (10) st medlemmar lämna en motion tillsammans som det då åligger FUM att behandla.
.
Motioner skickas till föreningens styrelse (enklast via mail till ordf@jf.se) och ska vara styrelsen tillhanda senast tio (10) arbetsdagar innan ordinarie fullmäktigesammanträde. Datum för årets fullmäktigesammanträden publiceras så fort de är fastställda.
 
 Kallelse, föredragningslista och protokoll
 
 Kallelse till sammanträden ska anslås på föreningens anslagstavla senast sju vardagar innan mötet. Föredragningslista ska anslås på anslagstavlan senast tre dagar före mötet. Protokoll ska hållas tillgängliga på föreningens expedition samt hemsida senast fem dagar efter det att protokollet justerats, dock senast tio arbetsdagar efter sammanträdet.
.
Fullmäktigeledamöter år 2017/18
 
Alice Forssell
Johan Reimer
Nicole Schiller
Filip Jonsson
Henrik Jonasson
Rebecca Hörnell
Sara Svedberg
Ellinor Book
Victoria Banck
Gustav Nilsson
Fredrik Huitfeldt
Isabella Pöhner Hörnestig
Liv Dansdotter Nyström
Sofie Österberg
Jenny Tolander
Amanda Nilsson
Einar Tingström
Louise Torstensson
Gustav Persson
Anna Ekström-Ståhl
Max af Klercker
..
.
.