Lysning av posterna till presidium, styrelse samt fullmäktiges talman och sekreterare 2015/2016

Nu lyser Juridiska Föreningen posterna till presidium, styrelse samt fullmäktiges talman och sekreterare för verksamhetsåret 2015/2016!

Sista dag att kandidera är lördag den 4 april och posterna kommer att väljas på valfullmäktige den 28 april. Skicka kandidaturen till valberedningen@jf.se

Postbeskrivningar

Styrelse

Styrelsen är det organ som har hand om den löpande verksamheten för föreningen och har det ekonomiska ansvaret. Arbetsuppgifterna spänner från till exempel att arbeta med frågor om utbildningsbevakning och ordna praktiska saker som inte ligger under specifika utskott, till att laga mat på tjänstemannasitsar och att vara ett stöd och bollplank till tjänstemännen. Styrelsen arbetar också mycket aktivt mot fullmäktige i framläggandet av propositioner, som kan behandla allt inom föreningens verksamhet. Stående propositioner är förslag till valberedning och valnämnd, samt verksamhetsplan och åsiktsprogram för JF. Fullmäktige använder sig även av styrelsen som beredande organ av olika frågor som uppkommer när fullmäktige sammanträder.

Styrelsens arbete går också mycket ut på att utreda frågor som är relevanta för studenterna och föreningen i stort, såväl internt som externt. Till exempel var, och är fortfarande, kårobligatoriets avskaffande en sådan extern fråga som är mycket viktig för föreningen.

Styrelsen fungerar även ofta som representanter för JF i diverse olika sammanhang, till exempel under JiA-dagarna, i dialog med olika sammarbetspartners och såklart mot alla föreningens medlemmar.

Styrelsen består av sex personer utöver JF:s ordförande och vice ordförande.

Poster som lyses: 6 Styrelseledamöter.

 

Presidium

Juridiska Föreningens ordförande är föreningens representant utåt. Detta innebär att ordföranden ansvarar för utbildningsbevakningen mot fakulteten, samarbetet med andra studentföreningar och kontakt med media, samt att driva föreningens kårpolitiska frågor. Ordföranden leder styrelsen i dess arbete, samt beredningsgruppen vilket är organet som har hand om de övergripande utbildningsbevakande frågorna inom föreningen.

Juridiska Föreningens vice ordförande är ansvarig för föreningens ekonomi och interna verksamhet. Vice ordförandes uppgift är också att hjälpa och stötta våra medlemmar i sitt kårengagemang, samt att ha den främsta kontakten med näringslivet. Vice ordförande har även att vid ordförandens eventuella förfall fullgöra dennes arbetsuppgifter.

Poster som lyses: Ordförande och Vice ordförande.

 

Talman och sekreterare

Juridiska Föreningens talman leder Fullmäktige, föreningens högst beslutade organ. I egenskap av möteordförande för Fullmäktige krävs en stor mötesvana och en förkärlek för formalia. Sekreteraren har ansvar för att protokollföra föreningens fullmäktigesammanträden. Talmannen och sekreteraren har även ansvar för att ordna passande förtäring till sammanträdena.

 

Lysning poster – presidium, styrelse och fullmäktiges talman och sekreterare 15-16