Fullmäktige

 
Allmänt om fullmäktige
 
Fullmäktige (FUM) är Juridiska föreningens högsta beslutande organ. Det består av 21 ledamöter och sammanträder normalt ungefär en gång i månaden. Det åligger fullmäktige att utse bland annat föreningens styrelse, tjänstemän, valberedning och valnämnd. Fullmäktige utser också föreningens representanter i externa organ exempelvis på fakulteten. JF:s styrdokument fastställs av fullmäktige, liksom den årliga budgeten. Som du märker ligger alltså alla föreningens allra viktigaste frågor på fullmäktiges bord, och diskussionerna i organet kan bli långa.
.
Val till fullmäktige sker i april. Som medlem i JF har du rätt att rösta i valet samt ställa upp som kandidat.
 
Hur kan jag påverka?
 
Självklart kan du som medlem i Juridiska föreningen få fullmäktige att ta upp frågor eller ärenden du tycker är viktiga. Det finns två sätt att göra detta på. Dels kan du gå via fullmäktiges ledamöter, för att se om någon av dessa vill lämna en motion å dina vägnar. Dels kan en grupp om tio (10) st medlemmar lämna en motion tillsammans som det då åligger FUM att behandla.
.
Motioner skickas till föreningens styrelse (enklast via mail till ordf@jf.se) och ska vara styrelsen tillhanda senast tio (10) arbetsdagar innan ordinarie fullmäktigesammanträde. Datum för årets fullmäktigesammanträden publiceras så fort de är fastställda.
Datum för fullmäktiges sammanträden vårterminen 2022:
8 februari,
14 mars,
31 maj.
 Kallelse, föredragningslista och protokoll
 
 Kallelse till sammanträden ska anslås på föreningens anslagstavla senast sju vardagar innan mötet. Föredragningslista ska anslås på anslagstavlan senast tre dagar före mötet. Protokoll ska hållas tillgängliga på föreningens expedition samt hemsida senast fem dagar efter det att protokollet justerats, dock senast tio arbetsdagar efter sammanträdet.
.
 
Fullmäktigeledamöter år 2021/2022
 
Emmy Svensson
Samuel Hertsberg Åsander
Alexander Ekman
 Ella Sjöbeck
Siliva Aydin
Rebecca Lindblad
Anna Gullberg Nielsen
Bodil Ritzén
Emil Johansson
Sebastian Odh
Hilma Meiby
Ivan Süssner
Viktoria Svantesson Thörnblad
Einar Dahlberg
Sara Axelsson
Hanna Paulsson
Mirjam Jonsson
Johan Severinsson
Matilda Brunestam
Hampus Thelander
Rebecca Edvardsson