JF Klaga

I syfte att på en mer fullständig nivå hantera synpunkter på både utbildningen samt föreningens verksamhet finns JF klaga. Där kan du anonymt rapportera in dina synpunkter som sedan kan komma att tas upp i antingen utbildningsutskottet eller styrelsen, beroende på ärendets karaktär.

..

Alla klagomål är fullständigt anonyma, om Du inte väljer att ange dina kontaktuppgifter. Att rapportera in ett klagomål från en student bidrar till att skapa transparens och överblick över hela situationen på Juridiska Fakulteten och Juridiska Föreningen. Ett klagomål kan vara allt från en mindre schemamiss till en grov kränkning. Genom att rapportera in ett klagomål hjälper du Juridiska Föreningen att se trender bland lärare och kurser som kan förebyggas eller anmälas. Glöm inte att rapportera in brister även om dessa är lösta för att bidra till den viktiga överblicken. Det är enbart ordförande för Juridiska Föreningen som kommer ha tillgång till svaren och dessa uppgifter kommer inte användas utan tillåtelse av den som gör anmälan och frivilligt lämnar sina kontaktuppgifter sist i formuläret. Klicka på länken nedan för att komma till formuläret.

Klagomålsrapportering – Utbildningsärenden                       Klagomålsrapportering – Föreningsärenden

Har du tips i stället för klagomål? Vänd dig då till oss via vårt verktyg JF Tipsa.

JF Tipsa

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – –

All complaints are completely anonymous, unless you choose to submit your contact information. To report an complaint helps to provide transparency and a overview of the situation at the Faculty of Law. A complaint could be anything from a smaller schedule miss to a gross infringement. By reporting a complaint you help the Law Students Union to see trends among lecturers and courses that can be prevented or reported. Don’t forget to report issues even though it has been solved, to contribute to the overview. It’s only the president that will have access to the answers and this information will not be used without permission from the person reporting and voluntarily leaves his or hers contact information at the end of the form. The errand may be processed by the Education committee, but no arrend will be driven longer than the part wants to.

Complaints form – Education matters                       Complaints form – Association matters

Do you have an idea, rather than a complaint? We love ideas! If you feel like contributing, please give us your idea using the form JF Ideas below.

JF Ideas