Organisation

JF:s organisation är uppbyggd på följande sätt.
 Fullmäktige är JF:s högsta beslutande organ och fattar beslut i föreningens alla viktigaste frågor. Det består av 21 ledamöter som väljs av föreningens medlemmar för varje verksamhetsår.
JF:s styrelse är föreningens verkställande organ och består av åtta personer: sex ledamöter samt föreningens presidium.
 Presidiet består av ordförande och vice ordförande som båda arbetar på heltid.
 JF har runt sextio tjänstemän varav de flesta är organiserade i utskott.
 De fristående tjänstemännen är inte organiserade i utskott. Det finns två stycken.
 JF:s inspector och proinspector är två seniora medlemmar som har en rådgivande roll i alla de viktigare frågor föreningen ställs inför.
 Seniorskollegiet är likaså ett rådgivande organ i alla viktigare frågor. Det består till stor del av före detta presidialer.
 Valnämnden är det organ som arrangerar JF:s fullmäktigeval.
Valberedningen bereder alla kandidater som söker tjänstemannaposter på JF.
..
.
.