Stadga

.
.
Nedan kan du ladda ned JF:s stadga på svenska eller engelska. Stadgan är JF:s allra mest grundläggande dokument där bland annat föreningens grundvalar är definierade. Ändringar görs genom två likalydande beslut av fullmäktige, fattade under två olika verksamhetsår.
 .
  Statute
.
.