Tjänstemän UU

.

I utbildningsutskottet finns fem tjänstemän: en ordförande och fyra vice ordförande. Ordförande för utbildningsutskottet har en koordinerande roll och ser till att samarbetet i utskottet fungerar och att arbetet flyter på som det ska. Hen sammankallar också utskottets tjänstemän och aktiva vid behov. Vidare sitter ordföranden som studentrepresentant i nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå (NUGA) på fakulteten, och är även ledamot i JURO-samarbetet, vilket innebär besök på andra studieorter i landet för att diskutera utbildningsfrågor på nationell nivå.
.
I utskottet finns också fyra vice ordförande. De är uppdelade efter fyra olika arbetsområden: kursombud, studiemiljö, fördjupningskurser och masterprogram samt jämställdhet och likabehandling.
.
Vice ordförande med ansvar för kursombud är huvudansvarig för kursombuden och sammankallar och leder således kursombudsmötena. Vice ordförande kursombud är också ansvarig för att kursombuden lär känna varandra och arbetar väl tillsammans. Av den anledningen arrangeras exempelvis kick-offer, middagar och utbildningar för kursombuden.
.
Vice ordförande med ansvar för studiemiljö är huvudansvarig för frågor som gäller studenternas arbetsmiljö. Frågor som tillgänglighet för personer med funktionsvarianter, ergonomi och studiestress är återkommande på detta område.
.
Vice ordförande med ansvar för fördjupningskurser och masterprogram är huvudansvarig för utbildningsbevakningen på fördjupningskurserna och masterprogrammen. Arbetet innebär kontakt med kursansvariga lärare och organiserande av studentinflytande på avancerad nivå.
.
Vice ordförande med ansvar för jämställdhet och likabehandling är huvudansvarig för JF:s jämställdhet- och likabehandlingsgrupp. Hen sammankallar till gruppens möten och leder arbetet, och är också studentrepresentant i fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingskommitté.
.
.
Utbildningsutskottet 2020/21