top of page

JURO

JURO.png


JURO inrättades den 2 oktober 1993 och är en nationell samarbetsorganisation som samlar representanter från de olika Juridiska Föreningarna (nedan kallad JF) från de lärosäten där juristexamina utfärdas. Organisationens verksamhetsområde är studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter.

Styrelsen är organisationens beslutande och verkställande organ som inom ramen för dess stadgar skall verka för organisationens utveckling och tillvaratagande av medlemsorternas intressen. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och två ledamöter från respektive JF, således består styrelsen av fjorton ledamöter utöver ordförande och vice ordförande. Ledamöterna fördelas mellan JF och de studiebevakande organen på studieorterna, om dessa är fristående till varandra.

Samtliga ledamöter skall inför varje möte sammanställa en ortsrapport som behandlar de utbildningsfrågor som bedöms vara av relevans. Ortsrapporten skapar ett underlag för diskussion och möjliggör en plattform för informationsspridning, erfarenhetsutbyten och hjälp och stöd mellan de olika medlemsorterna. Sammanträden skall äga rum minst fyra gånger per år och bör förläggas i följande inbördes ordning; Umeå, Lund eller Örebro, Uppsala, Stockholm eller Göteborg.

JURO har under hösten 2019 agerat remissinstans för Domstolsverkets utredning om En reformerad notarieantagning. Remissvaret finns i sin helhet på JUROs hemsida
www.juro.se.


 

JURO – Juris studerandes riksorganisation

Vice ordförande för JURO verksamhetsåret 2023:
Wilma Granbom
vice@juro.se

Ordförande för JURO verksamhetsåret 2023:
Fanny Sandberg
ordf@juro.se

bottom of page