top of page

VINTERLOVSARBETET

Öppet brev till Juridiska fakulteten i Lund
 

En särskild typ av glädje spreds sig på JF den 1 juni 2022 när Juridiska fakultetens styrelse beslutade om att preliminärt ansöka om undantag från de universitetsgemensamma terminstiderna. En känsla av en stundande och efterlängtad förändring. Studenterna vid juristprogrammet i Lund skulle ges möjlighet till en veckas återhämtning mellan höst- och vårtermin. Det arbete som JF påbörjade 2017 hade äntligen lett till konkreta åtgärder för att förbättra juriststudenternas mående. Ansökan föreslås nu dras tillbaka.  Därför skriver vi som arbetat med frågan om ett vinterlov de senaste fem åren, för studenternas räkning, detta öppna brev. 

 

Studierelaterad stress har länge varit ett problem bland juriststudenterna och är Juridiska fakultetens största utmaning. Det är rimligt att utbildningen ställer höga krav på studenterna och naturligt att som juriststudent i perioder känna press och stress. Vad som inte är rimligt är att studenterna studerar 40 veckor i sträck, utan möjlighet till återhämtning. Studenterna förväntas bedriva och bedriver studier under hela läsåret, även under juluppehållet. Att det inte finns någon möjlighet till återhämtning under läsåret försämrar studieklimatet i en miljö som redan präglas av hård press, stress och betygshets. Den psykiska ohälsan hos juriststudenterna bekräftas återkommande till JF genom studentärenden och officiellt senast i den Studentbarometer som genomfördes år 2017. Lärare vittnar om att lösningar på problemet diskuterats i över 30 år, men ännu har inga åtgärder vidtagits. Att Juridiska fakulteten, trots påtryckningar i över tre decennier, inte förbättrat den psykosociala studiemiljön är ett misslyckande som drabbar såväl befintliga som blivande studenter. Om Juridiska fakultetens mål är att erbjuda en högkvalitativ juristutbildning där lärande står i fokus, kan vi klart säga att fakulteten idag gör något fel. Juriststudenterna ges för närvarande inte förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen fullt ut.  

 

Mot bakgrund av detta vill juriststudenterna att återhämtning möjliggörs, vilket bekräftades i en undersökning som JF genomförde 2020 där hela 86 % av de svarande var för införandet av ett vinterlov.  JF och Juridiska fakulteten har sedan dess tillsammans arbetat fram ett förslag för att frigöra tid för återhämtning mellan höst- och vårtermin. Åtgärden skulle innebära att studenterna på vårterminen ges bättre förutsättningar att ta sig an sina studier och att lärarna skulle få undervisa utvilade studenter, som inte är helt slutkörda efter att ha skrivit tenta bara några dagar tidigare. Det är därför djupt beklagligt att fakultetsledningen nu vill dra tillbaka ansökan som skulle möjliggöra ett vinterlov. Ledningen menar att förslaget saknar stöd hos personalen, och därför inte är genomförbart. JF har förståelse för att förslaget innebär en förändring och vissa utmaningar för personalen. Förändring är aldrig enkelt och självfallet är det viktigt att diskutera vilka följder en ändring av terminstiderna skulle få. I slutändan måste dock de identifierade problemen sättas i relation till varandra, och då är det svårt att förstå det motstånd som ett förslag som skulle medföra så mycket positivt har mötts av. Ett vinterlov skulle inte lösa alla studiestressrelaterade problem vid Juridiska fakulteten, men det är ett genomförbart förslag som skulle innebära förbättring. Vi har med covid-19-pandemin sett att långt mycket större utmaningar går att hantera med lite vilja.  

 

En ny arbetsgrupp har inrättats för att fortsätta arbeta med den studierelaterade stressen vid juristprogrammet i Lund. Det är givetvis bra att fakulteten fortsätter arbeta brett, men juriststudenterna kan inte vänta på att ännu en arbetsgrupp ska konstatera att personalens vilja går före studenternas mående. Juridiska fakulteten ansvarar även för studenternas arbetsmiljö. Det får vara nog med tomma ord, nu krävs att fakulteten agerar. 

 

Till alla juriststudenter vid Juridiska fakulteten i Lund - vi hör er, vi tror er, och vi tar ert välmående på största allvar. Ingen ska behöva prestera så som ni gör oavbrutet i tio månader.

 

Till Juridiska fakultetens ledning - tänk om och tänk rätt. Gör inte det bästa till det godas fiende. Hörsamma studenternas vädjan och inför en paus mellan terminerna.

 

Brevet undertecknas av ordföranden för Juridiska Föreningen 2019–2023*

 

Ellen Palmgren

Ordförande 2022/23

Samuel Hertsberg Åsander

Ordförande 2020/21

Ella Sjöbeck

Ordförande 2019/20

*Ordförande 2021/22 Emmy Svensson är med anledning av förtroendeuppdrag för Lunds universitets studentkårer förhindrad att representera studenter vid endast en fakultet.

Bakgrund
Under våren 2018 påbörjades en utredning om att införa ett vinterlov i januari, omedelbart efter höstterminens slut. Inspiration hämtades från Medicinska fakulteten där flertalet program infört ett liknande lov, vilket har fungerat väl för såväl studenterna som för fakulteten och dess personal. Syftet med ett vinterlov är att möjliggöra återhämtning för studenterna och minska den stress och psykiska ohälsa som förekommer på juristprogrammet. Återhämtning lyfts ofta fram av Studenthälsan som särskilt viktigt för studenters mående. Behovet av återhämtning bekräftas också av undersökningen Studentbarometern 2017 som publicerades under hösten 2018. Undersökningen visade bland annat att juriststudenter i mycket hög grad instämde i påståendet om att de ofta känner sig stressade på grund av sina studier. För mer information kring den psykiska ohälsan bland juriststudenter hänvisar vi till Studentbarometern som finns att läsa här.

Sedan våren 2018 har Beredningsgruppen för utbildningsfrågor, genom en arbetsgrupp (nedan “arbetsgruppen”), arbetat intensivt med att undersöka hur ett vinterlov skulle påverka studenterna. Detta har resulterat i ett konkret förslag på hur ett vinterlov kan införas. Det slutliga förslaget presenteras i den första vinterlovsrapporten från 2020. 

Efter att JF utrett möjligheterna att införa ett vinterlov på egen hand nådde vi en punkt där ett arbete inte hade kunnat fortlöpa utan ett samarbete med fakulteten. JF lyfte därför höstterminen 2021 frågan i fakultetsstyrelsens nämnd för utbildning på grund och avancerad nivå (NUGA), detta resulterade i en arbetsgrupp bestående av representanter från studenterna och fakulteten. Arbetsgruppens målsättning har varit att hitta ett gemensamt och hållbart förslag. Det slutliga förslag som arbetats fram i arbetsgruppen är ett förslag som kallas för ett vinterlov genom en anpassad bruten vecka. Mer om detta förslag kan ni läsas i den andra vinterlovsrapporten från 2022. 

Terminstiderna idag
För närvarande börjar höstterminen den måndag som infaller mellan 28/8 och 3/9. Höstterminen pågår i 20 veckor. Vårterminen börjar sedan omedelbart därefter och pågår i ytterligare 20 veckor. Studenterna studerar således 40 veckor i rad utan möjlighet till återhämtning. Dessa terminstider följer Lunds universitets centrala terminstider.

bottom of page