VINTERLOVSRAPPORTEN

Beredningsgruppen för utbildningsfrågor inom Juridiska Föreningen undersöker just nu huruvida JF har studenternas stöd i att fortsätta driva frågan gällande ett vinterlov eller ej. Om det finns stöd bland studenterna kommer JF presentera ett slutligt förslag för Juridiska fakulteten.

Bakgrund
Under våren 2018 påbörjades en utredning om att införa ett vinterlov i januari, omedelbart efter höstterminens slut. Inspiration hämtades från Medicinska fakulteten där flertalet program infört ett liknande lov, vilket har fungerat väl för såväl studenterna som för fakulteten och dess personal. Syftet med ett vinterlov är att möjliggöra återhämtning för studenterna och minska den stress och psykiska ohälsa som förekommer på juristprogrammet. Återhämtning lyfts ofta fram av Studenthälsan som särskilt viktigt för studenters mående. Behovet av återhämtning bekräftas också av undersökningen Studentbarometern 2017 som publicerades under hösten 2018. Undersökningen visade bland annat att juriststudenter i mycket hög grad instämde i påståendet om att de ofta känner sig stressade på grund av sina studier. För mer information kring den psykiska ohälsan bland juriststudenter hänvisar vi till Studentbarometern som finns att läsa här: https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/studentbarometern_2017_rapport.pdf

Sedan våren 2018 har Beredningsgruppen för utbildningsfrågor, genom en arbetsgrupp (nedan “arbetsgruppen”), arbetat intensivt med att undersöka hur ett vinterlov skulle påverka studenterna.  Detta har resulterat i ett konkret förslag på hur ett vinterlov kan införas. Det slutliga förslaget presenteras nedan.

Terminstiderna idag
För närvarande börjar höstterminen den måndag som infaller mellan 28/8 och 3/9. Höstterminen pågår i 20 veckor. Vårterminen börjar sedan omedelbart därefter och pågår i ytterligare 20 veckor. Studenterna studerar således 40 veckor i rad utan möjlighet till återhämtning. Dessa terminstider följer Lunds universitets centrala terminstider.

Utredda möjligheter
Flera olika modeller har utretts, bland annat möjligheten att införa ett lov i samband med julen. Ett lov under julen är dock inte möjligt på grund av kursupplägg och hur examinationsmoment är förlagda under terminen. För mer detaljerad information om detta, se arbetsgruppens rapport (länk nedan).

Det har även visat sig svårt att lägga in ett vinterlov omedelbart efter höstterminens slut genom att antingen skjuta höstterminen bakåt eller skjuta vårterminen framåt. Detta dels på grund av hur röda dagar infaller, dels på grund av att vårterminen i så fall skulle sträcka sig för långt in på sommaren vissa år. Läs gärna mer om detta i våra rapporter nedan!