top of page

UTBILDNINGSUTSKOTTET

Utbildningsutskottet (UU) ägnar sig åt Juridiska Föreningens främsta uppgift – utbildningsbevakning. Utskottet arbetar i tätt samarbete med beredningsgruppen för utbildningsfrågor (BG), som leds av föreningens ordförande. I beredningsgruppen ingår också JF:s före detta ordförande samt minst en styrelseledamot. Utbildningsutskottet ansvarar för att studenternas åsikter presenteras för fakulteten och når berörda föreläsare. Tjänstemännen leder möten med de aktiva och närvarar vid kursombudens s.k. kurskonferenser. De diskuterar och väljer även strategier för utbildningspåverkan och anordnar olika evenemang, både för utskottets egna aktiva men också för juridikstudenter i allmänhet. Exempelvis brukar de anordna uppskattade föreläsningar om stresshantering och studieteknik. Om du tycker att detta låter intressant och meningsfullt, läs mer här om hur du kan engagera dig i och påverka din utbildning!
I utbildningsutskottet finns sex tjänstemän: en ordförande och fem vice ordföranden.

Ordförande för utbildningsutskottet har en koordinerande roll och ser till att samarbetet i utskottet fungerar och att arbetet flyter på som det ska. Hen sammankallar också utskottets tjänstemän och aktiva vid behov. Vidare sitter ordföranden som studentrepresentant i nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå (NUGA) på fakulteten, och är även ledamot i JURO-samarbetet, vilket innebär besök på andra studieorter i landet för att diskutera utbildningsfrågor på nationell nivå.

I utskottet finns också fem vice ordföranden. De är uppdelade efter fem olika arbetsområden: kursombud, studiemiljö, fördjupningskurser, masterprogram samt jämställdhet och likabehandling.

Vice ordförande med ansvar för kursombud är huvudansvarig för kursombuden och sammankallar och leder således kursombudsmötena. Vice ordförande kursombud är också ansvarig för att kursombuden lär känna varandra och arbetar väl tillsammans. Av den anledningen arrangeras exempelvis kick-offer, middagar och utbildningar för kursombuden. Här kan du läsa mer om kursombuden och ta del av protokollen från kursombudsmötena.

Vice ordförande med ansvar för studiemiljö är huvudansvarig för frågor som gäller studenternas arbetsmiljö. Frågor som tillgänglighet för personer med funktionsvarianter, ergonomi och studiestress är återkommande på detta område.

Vice ordförande med ansvar för fördjupningskurser är huvudansvarig för utbildningsbevakningen på fördjupningskurserna. Arbetet innebär kontakt med kursansvariga lärare och organiserande av studentinflytande på avancerad nivå.

Vice ordförande med ansvar för masterprogram är huvudansvarig för utbildningsbevakningen på masterprogrammen. Arbetet innebär kontakt med kursansvariga lärare och organiserande av studentinflytande på avancerad nivå.

Vice ordförande med ansvar för jämställdhet och lika villkor är huvudansvarig för JF:s arbete med jämställdhet och lika villkor. Hen är också studentrepresentant i fakultetens Jämställdhets- och likabehandlingskommitté.

UTBILDNINGSUTSKOTTET 2024/2025

  • output-onlinepngtools (2)
  • output-onlinepngtools (1)
  • output-onlinepngtools
bottom of page