top of page

Sök tjänsteman! // Apply for Union Officer!

Nu är tjänstemannaposterna för verksamhetsåret 2023/2024 lysta! Nedan följer information om varför du ska söka och hur valprocessen går till.


Vad innebär det att vara tjänsteman?

Att vara tjänsteman innebär att man är förtroendevald av JF:s fullmäktige. Det krävs ingen tidigare erfarenhet och man kan söka oavsett vilken termin man går på.


Vilka uppgifter man har som tjänsteman beror på vilket utskott man väljer att engagera sig i. Utskottens uppgifter regleras i reglementet för varje utskott som finns att hitta på vår hemsida, jf.se. Det kan vara allt från fest, idrott eller att leda JF:s egna husband!


Som tjänsteman lär man känna hela tjänstemannakåren och andra aktiva. Man får dessutom möjlighet att samarbeta med andra utskott och utrymme att förverkliga nya initiativ.


Hur går valprocessen till?

Du skickar in din ansökan genom följande länk, https://forms.gle/PgUiNcRJwGDfQ1as9, skicka in din ansökan så snart du bestämt dig!


När du söker en tjänstemannapost kallas du till en kortare intervju med Juridiska Föreningens valberedning, som förbereder fullmäktiges val genom att föreslå vilka kandidater som bör väljas till tjänstemannaposter. Valberedningen består av 5 studenter som tidigare varit aktiv i Lunds studentliv. Det krävs ingen förberedelse inför intervjun. Om du inte blir nominerad av valberedningen kan du motkandidera posten, det är inga konstigheter!


På valfullmäktige får alla som är nominerade eller som motkandiderar hålla ett anförande för fullmäktige. Om du blir nominerad kommer valberedningen att inleda ditt anförande med sin nominering av dig.


Ett anförande är en kort presentation av dig själv och varför du söker posten. Kandidaterna kan också lämna tid i slutet av sitt anförande så att fullmäktige kan ställa frågor. Fullmäktige är JF:s högsta beslutande organ som består av 21 ledamöter som valts av JF:s medlemmar.


När alla kandidater har hållit sitt anförande diskuterar fullmäktige och väljer tjänstemännen genom röstning.


Vad händer om jag inte blir vald?

Att inte bli vald till tjänsteman kan såklart kännas tråkigt, men det finns andra sätt att engagera sig i JF på! De flesta tjänstemannaposter lyses under våren och tillträder efter sommaren, men vissa poster lyses under hösten och tillträder vid årsskiftet. Därför finns det fler möjligheter att söka en tjänstemannapost. Dessutom kan du alltid engagera dig i JF på andra sätt än som tjänsteman. Det finns många utskott som man kan vara aktiv i, som till exempel Dolu§pexets olika sektioner, Idrottsutskottets korplag, Internationella utskottets kommittéer och massa mer!


Läs mer om våra olika utskott här på hemsidan och slutligen SÖKSÖKSÖK!


English:

What is a union officer?

As a union officer you are an elected official by JF:s governing assembly. There is no demand for previous experience and you can apply no matter what semester you are in.


What tasks you have as a union officer depends on what committee you apply for. You can find the tasks of the committees on our website, jf.se. It can be anything from arranging parties, sports or lead JF:s own band!


As a union officer you get to know all the union officers and others who are active in JF. You also have the opportunity to work together with other committees and realize new initiatives.


How does the electing process work?

You apply to be a Union officer by using this link, https://forms.gle/PgUiNcRJwGDfQ1as9, send in your application as soon as possible!


When you apply to be a Union officer you are called to an interview with JF:s Nominating committee, who prepare the Governing Assembly’s elections by suggesting candidates who should be elected as union officers. No preparation is demanded for the interview. If you do not get nominated by the Nominating committee you can always send in a counter candidacy, no big deal!


At the election all the nominees and the counter candidates present themselves for the governing assembly. If you are nominated the Nominating committee will also read their nomination for you. All candidates can leave time for questions at the end of their presentation. When all candidates have presented themselves the governing assembly discusses the candidates and elect the new union officers through a vote.


The governing assembly is JF:s highest decision making body and consists of 21 members who meet about once a month.


What happens if I do not get elected?

Not being elected is of course disappointing but there are other ways to get involved with JF! Most union officer positions are elected in the spring but some positions are elected in the fall and start their term at the turn of the year. This means there are more opportunities to apply to be a union officer.


In addition, you can get involved in JF in other ways than as a union officer. Many committees have active members,such as Dolusspexet, the Sports committee and their teams, The International Committee and many more!


You can read more about the different committees here on the website!


Liknande inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page